Humanistická terapie: Jak funguje, kolik stojí a co můžete očekávat

Humanistická psychoterapie je přístup k duševnímu zdraví, který využívá silný vztah mezi klientem a terapeutem, aby lidem umožnil prozkoumat a naplno rozvinout jejich potenciál. Je užitečná pro každého, kdo se cítí frustrovaný nebo uvízl v úzkosti, depresi nebo těžkých životních potížích. Přesto není zaměřena na učení se nástrojům k řešení problémů a délka terapie závisí na vašich vlastních jedinečných potřebách a cílech.

Pokud si chcete promluvit s terapeutem, který ve své praxi využívá humanistický přístup, klikněte zde a začněte. Odpovězte na několik jednoduchých otázek a my vám pomůžeme najít podporujícího, zkušeného psychoterapeuta, který se zasazuje o vaši pohodu. Začít je snadné a důvěrné.

Co je humanistická terapie?

Humanistická psychoterapie je souhrnné označení pro skupinu terapií rozhovorem, které vycházejí z principů humanismu, jenž se vztahuje k lidské přirozenosti a potenciálu. V centru pozornosti jsou především jednotlivci (nikoli jejich problémy). Jsou vnímáni jako vysoce hodnotní, jedineční a schopní dosáhnout svých cílů. Psychoerapeut zde není od toho, aby diagnostikoval, řešil problémy nebo vedl; místo toho je rovnocenným partnerem na cestě smysluplného růstu.

Humanistická terapie klade důraz na individuální volbu, svobodu, hodnoty a smysl, aby lidem pomohla najít naplnění a cíl. Smysluplným prožíváním přítomnosti (koncept známý jako mindfulness) se lidé mohou oprostit od minulých zkušeností nebo obav z budoucnosti. To jim umožňuje jednat cílevědomě a se zaujetím ve svůj vlastní prospěch i ve prospěch společnosti.

Humanistický terapeut vnímá lidi jako bytosti, které jsou:

 • ve své podstatě dobří
 • zaslouží si bezpodmínečný pozitivní respekt (respekt, empatii a pochopení pro to, jací jsou, nikoliv odsuzování).
 • motivovaní k uspokojování vlastních potřeb a k růstu
 • schopní řešit problémy a provádět nezbytné změny k překonání překážek
 • poháněni k seberealizaci (k definování osobního smyslu, cílevědomému jednání a využívání svých jedinečných silných stránek a talentů k tomu, aby žili naplno)
 • úplní a celiství: více než jen soubor náhodných zkušeností a problémů

Typy terapie rozhovorem, které spadají do kategorie humanistické terapie, jsou:

Terapie zaměřená na člověka
Existenciální terapie
Logoterapie
Gestalt terapie
Konstruktivistická terapie
Narativní terapie
Feministická terapie
Transpersonální psychoterapie
Transakční analýza

Jak se humanistická terapie liší od ostatních typů terapie?

Na rozdíl od mnoha typů terapie se humanistické poradenství nezabývá problémy přímo. Místo toho klade důraz na podpůrný vztah mezi poradcem a klientem, který lidem umožňuje bezpečně zkoumat, kdo jsou, co je pro ně smysluplné a jak žít naplno. Malý důraz je kladen na něčí minulost, včetně toho, jak může přispívat k současným obtížím.

Humanistická terapie je jedinečná tím, že je považována za nedirektivní. To znamená, že psychoterapeut nevede proces, nenavrhuje cíle, neučí nástroje a techniky, a dokonce ani nerozhoduje o tom, kolik sezení klient potřebuje. Místo toho vede klienty k tomu, aby porozuměli sami sobě a objevili svůj vlastní smysl a naplnění.

Humanistická terapie obvykle nezahrnuje diagnózu ani formální hodnocení, protože se nejedná o strukturovaný přístup k řešení problémů jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), dialektická behaviorální terapie (DBT) nebo krátká terapie zaměřená na řešení. Má však některé společné rysy s pozitivní psychologií v tom, že podporuje optimistické ideály, které vidí lidi jako v zásadě dobré, silné a schopné.

S čím může humanistické poradenství pomoci?

Vzhledem k tomu, že je přizpůsobeno jedinečným potřebám každého člověka, může humanistické poradenství pomoci s celou řadou obtíží. Bez ohledu na to, jak jsou označeny, humanismus věří, že problémy, kterým lidé čelí, mají kořeny v existenciálních úzkostech, jako je svoboda, nesmyslnost a nevyhnutelnost smrti. Humanistická terapie může také pomoci těm, kteří se potýkají s existenciální depresí, vyvolanou podobnými úzkostmi a obavami ze smyslu života.

Humanistický terapeut proto může pomoci s těmito problémy:

 • Úzkost
 • Panika
 • Deprese
 • Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • Užívání návykových látek
 • Poruchy osobnosti
 • Problémy ve vztazích
 • Nízké sebevědomí

Otázka, zda je humanistická terapie vhodným přístupem pro psychotické poruchy, jako je schizofrenie, zůstává sporná. Některé psychologické studie naznačují, že může být užitečná, zatímco jiné, včetně těch, které provedl Carl Rogers, zakladatel terapie zaměřené na člověka, zjistily, že není vhodná. Humanistická terapie může pravděpodobně pomoci lidem, kteří žijí s psychotickými poruchami, najít smysl a naplnění, ale není určena pro období aktivní psychózy.

Je humanistická psychoterapie účinná?

Vzhledem k tomu, že humanistická terapie je nestrukturovaná a zaměřuje se především na podpůrný vztah mezi poradcem a klientem, je její výzkum obtížný, ale ne nemožný. Metaanalýza studií ukázala, že u lidí, kteří absolvovali tento typ terapie, došlo k větší pozitivní změně než u lidí, kteří terapii vůbec neabsolvovali, a přibližně ke stejné změně jako u lidí v jiných typech terapie. Dále měly úspěchy dosažené při humanistické terapii tendenci přetrvávat po delší dobu.

Bylo zjištěno, že specifické typy humanistického poradenství, jako je terapie zaměřená na člověka, jsou účinné v případě mezilidských a vztahových problémů a stejně účinné jako KBT v případě deprese, užívání návykových látek a chronických zdravotních potíží. O něco méně účinné jsou však terapie, které se pouze prohlašují za „nedirektivní“ (což je pouze jeden z prvků humanistické terapie, byť se v ČR používají tyto pojmy v zásadě zaměnitelně).

Kritika humanistické terapie

Někteří odborníci na duševní zdraví zpochybňují kvalitu studií podporujících humanistickou terapii. Za zlatý standard v psychologickém výzkumu jsou považovány náhodné kontrolované studie, které srovnávají výzkumnou skupinu s kontrolní skupinou, ale tento typ studie je téměř nemožné aplikovat na humanistickou terapii, protože její klíčové prvky jsou obtížně měřitelné.

Namísto toho většina výzkumů humanistické terapie zahrnuje kvantitativní šetření (sběr dat pomocí dotazníků, anket a průzkumů a jejich číselnou analýzu) a kvalitativní studie (případové studie, rozhovory, videozáznamy a audiozáznamy), jejichž cílem je pochopit, jak proces pomáhá či nepomáhá. Tyto formy výzkumu jsou považovány za méně validní a spolehlivé než randomizované kontrolované studie.

Další kritika se týká povahy samotné humanistické terapie. Někteří lidé se domnívají, že humanističtí poradci poskytují příliš málo struktury, vedení a poradenství. Je kritizována za neschopnost (nebo neochotu) řešit praktické problémy, kterým lidé čelí, jako jsou předsudky a chudoba. Někteří ji dokonce obviňují z toho, že je elitářská, šitá na míru lidem, kteří jsou velmi vyhranění a mají neomezené množství času a peněz, které mohou na terapii vynaložit.

viktor-frankl-zakladatel-logoterapie-humanismus

Příklady humanistické terapie

Humanistický přístup k terapii spočívá v rovnocenném vztahu mezi poradcem a klientem, přičemž terapeut se snaží hluboce naslouchat a uplatňovat skutečnou empatii. Rozhovory nejsou o identifikaci a nápravě problémů, ale o zkoumání klienta jako celé osobnosti a pomoci mu dosáhnout jeho potenciálu. V souladu s tím je terapie vysoce individualizovaná.

Zde jsou tři příklady humanistické terapie:

Humanistické poradenství při depresi

Namísto snahy odhalit příčinu deprese nebo zvládnout její příznaky se terapeut a klient pravděpodobně zamyslí nad tím, co by mohlo přinést větší smysl do klientova života. Terapeut může použít tzv. dereflexi, aby pomohl klientovi zaměřit se na něco jiného než na jeho depresi. Klient bude zkoumat, jak naplnit svůj skutečný potenciál tím, že identifikuje své jedinečné silné stránky a talenty. Pravděpodobně bude také zkoumat způsoby, jak prožívat úžas a úctu, aby zvýšil motivaci, energii a zapojení do života.

Humanistická terapie úzkosti

Humanističtí psychoterapeuti považují existenciální úzkost za nevyhnutelnou součást života, která omezuje potenciál a způsobuje, že se lidé vyhýbají hledání smyslu a naplnění kvůli strachu ze ztráty nebo selhání. Ta sice zcela nezmizí, ale lidé jsou schopni se rozhodnout žít odvážně a smysluplně i navzdory úzkosti. Během terapie může terapeut využít paradoxní záměr, aby pocity úzkosti spíše zveličil, než potlačil, aby klient viděl, že je schopen svým obavám čelit.

Humanistická terapie v případě pocitu viny

Mnozí humanisté se domnívají, že v pozadí problémů, kvůli kterým lidé vyhledávají terapii, je pocit viny. Domnívají se také, že tato vina se může projevovat jako pocit celkové nevole, nespokojenosti, lítosti, strachu nebo zoufalství nad věcmi, které někdo udělal nebo neudělal. Humanističtí terapeuti vnímají vinu jako příležitost k růstu a pozitivnímu jednání. Spíše, než na zabývání se problémy z minulosti se psychoterapeut zaměří na to, jak se klient může posunout z místa neklidu do smysluplnějšího života.

Náklady na humanistickou psychoterapii

Náklady na humanistickou terapii jsou přibližně stejné jako náklady na tradiční terapii rozhovorem. Poplatky si stanovuje každý terapeut sám na základě svého vzdělání, zkušeností a geografické polohy. Cena psychoterapie se pohybuje od 500 do 1400 Kč.

Psychiatrická terapie je stále častěji hrazena z pojištění, nicméně mnoho pojistek vyžaduje oficiální diagnózu a konkrétní léčbu. Protože humanistické terapie nemají tendenci přiřazovat diagnózy a pracují s klientem namísto pacientem, není zpravidla možné zajistit hrazení psychoterapie pojišťovnou.

Jak najít humanistického terapeuta?

Existují různé způsoby, jak najít terapeuta, můžete se poradit se s důvěryhodnými přáteli nebo rodinnými příslušníky, vyhledat místní organizace zabývající se duševním zdravím nebo použít online seznam psychoterapeutů. Pokud hledáte humanistického terapeuta, hledejte v jeho životopise nebo na jeho webových stránkách klíčové pojmy jako „nedirektivní“, „zaměřený na klienta“, „bezpodmínečný pozitivní postoj“, „plný potenciál“ a „sebereaktualizace“. V případě pochybností zavolejte a zeptejte se, zda se jedná o humanistický přístup.

Výběr terapeuta, který je pro vás vhodný, ovlivňuje mnoho faktorů. Především se ujistěte, že se u něj cítíte dobře. Je důležité, abyste měli pocit, že jim můžete důvěřovat a že si vás váží jako člověka. O to se snaží všichni humanističtí terapeuti, ale vy se chcete ujistit, že se vaše osobnosti k sobě hodí.

Co můžete očekávat při první schůzce

Na první schůzce s psychoterapeutem se nebudete ponořovat do problémů a pravděpodobně vám ani nebude poskytnuto hodnocení duševního zdraví. Místo toho se budete s terapeutem vzájemně poznávat. Může vám klást jemné otázky týkající se vašich nadějí, cílů, zájmů, přesvědčení, vztahů a vášní. Terapeut vám bude především naslouchat a bude s vámi jednat s empatií a respektem.

Historie humanistické psychologie

Humanismus vychází z filozofií starověkého Řecka a mnoha východních kultur. V Evropě 15. století, s nástupem protestantské reformace a renesance, byl humanismus zaměřený na rozum, racionální myšlení a zkoumání spolu s přesvědčením, že každý člověk má svou hodnotu, reakcí na přísnou kontrolu katolické církve a monarchií v období středověku.

Podobně se v 50. letech 20. století začali psychologové odpoutávat od freudovské psychoanalýzy a zatvrzelého behaviorismu, považovaných za první, respektive druhou sílu psychologie. Mnozí odborníci nesouhlasili s pesimistickým pohledem psychoanalytiků na lidskou přirozenost a přesvědčením, že lidé jsou poháněni nevědomými pudy a touhami. Nebyli také spokojeni s tím, co považovali za důraz behavioristů na manipulaci a kontrolu lidského chování prostřednictvím trestů a odměn.

Psychologové jako Abraham Maslow, Carl Rogers, Rollo May, Irvin Yalom a Viktor Frankl měli jiné představy o lidské přirozenosti a pomoci lidem prospívat; tyto představy byly postaveny na humanismu. Z jejich výzkumů vzešla třetí síla v psychologii, přístup známý pod souhrnným názvem humanistická terapie.

Závěrečné myšlenky o humanistické terapii

Pokud se potýkáte s jakýmkoli druhem psychických problémů, může být spolupráce s terapeutem neocenitelná. Pokud se neobáváte stanovení diagnózy a rádi byste se zaměřili na objevení toho, kdo jste ve své podstatě, abyste mohli využít své jedinečné silné stránky a talenty a navzdory nevyhnutelným životním problémům pociťovat naplnění a smysl, může být humanistická terapie tím správným přístupem právě pro vás.

Podobné příspěvky

Tiskárny 3D – žebříček

Obchod Botland.cz je známý svou bohatou nabídkou zařízení, která revolučním způsobem mění způsob, jakým tvoříme a realizujeme naše nápady. Vzhledem k širokému sortimentu 3D tiskáren jsme se rozhodli připravit tento žebříček, abychom našim zákazníkům usnadnili výběr ideálního modelu. Od kompaktních tiskáren pro hobby až po pokročilá zařízení pro profesionály – náš žebříček si klade za […]

Co je skvělé na Chorvatsku? Přece chorvatská kuchyně!

Chorvatsko je země, kde se spoustu Čechů ročně vydává na dovolenou. Chorvatsko je oblíbená země z mnoha důvodů. Najdete tu krásné pláže, čisté a tyrkysové moře, přátelské lidi, široké možnosti ubytování a samozřejmě skvělou gastronomii. To všechno je důvodem, proč je Chorvatsko u Čechů dlouhodobě číslo jedna, když se mají rozhodovat, kam se vydají na […]